- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
:פינת ראש מול ראש
:מקורות הלמידה השיתופית
 
 

 
 


מחקרים מראים, כי מקורה של הלמידה השיתופית הנה בתרבות השיתוף ביפן. תרבות זו
.באה לידי ביטוי במערכת החינוך היפנית בהתאם לתפיסה כי הכיתה מייצגת קהילה שלמה
כך בבית הספר היסודי, חיזוק שיתוף הפעולה נעשה הן ע"י התייחסות אחידה ושוויונית
לתלמידים והן ע"י ביצוע רב של פעילויות חינוכיות באמצעות למידה קבוצתית. הכיתה
מחולקת לקבוצות למידה - עבודה, שכל אחת מהן נקראת "האן" . בכל קבוצה מתקיים לימוד
.משותף ופעילות חוץ- קוליקולרית

מהלך זה ממשיך גם בחטיבת הביניים ואף מתעצם שכן לכל קבוצה מתמנה בהתאם לסבב
.מנהיג מתוכה , והיא נשארת קבועה לאורך יום הלימודים, כולל ארוחת הצהריים

פעילות נוספת לשיתוף הפעולה הנו חיבור של שני תלמידים הנקבע ע"י מורה וזאת בהתאם
לרמת הישגיהם הלימודיים. אחד מהם מסתמן כמתקשה ואילו השני כמצליח, ומכאן מטרת
החיבור ברורה על המצליח לסייע למתקשה. שימת הדגש בחינוך היפני הנה על מעורבות
התלמידים, עבודת צוות תוך קבלת אחריות. וכן ההכרה ,כי הצרכים והמטרות של הקבוצה
.חשובים מאלו של הפרט

אחת מן הנגזרות הנה רמת המשמעת העצמית הגבוהה של התלמידים ביפן ,אשר מודעים
.לחשיבות ההצלחה בלימודים ובהתאם לכך אינם מ פרי עים למהלכו התקין של השיעור

חקר שנעשה בשנים האחרונות הראה, כי למידה שיתופית יוצרת אצל התלמידים תחושה של
.הנאה מן הלמידה, יחסים של שיתוף פעולה ,חיזוק הדימוי העצמי ויכולת שליטה בתוצאות
.מחקרים רבים מאשרים את הטענה , שלמידה שיתופית תורמת לשיפור ההישגים בלימודים
עם זאת אין עדיין הגדרה ברורה מהו המרכיב החיוני ההופך פעילות למידה ללמידה
שיתופית. מרבית החוקרים מניחים כי מדובר על תלות כלשהי בין חברי הקבוצה, הנדרשת
.על מנת להשלים את המשימה

:החוקרים ג'ונסון וג'ונסון הניחו, כי המושג ערבות הדדית מתבטא בקריטריונים הבאים
- יעדים משותפים,חלוקת עבודה, שיתוף בחומרים, משאבים ומידע, חלוקה לתפקידים שונים
ע"פ תורנות והערכה משותפת. על מנת ליצור למידה שיתופית יש לבנות שיעור אשר יכלול
.את מרבית הפרמטרים

,חוקרים אחרים מציינים, כי המרכיבים החיוניים ללמידה שיתופית הנם: פירוט יעדי הלמידה
קבלת ההסכמה של חברי הקבוצה את היעדים, מתן הוראות ברורות עבור כל מטלה, חלוקה
לקבוצות הטרוגניות, הבטחת יצירת הזדמנות שווה להצלחה. הבטחת הזדמנויות לטובת
השלמת המשימה, הבטחת מסגרת זמן נאותה, הגדרת זמנים ברורה ללומד להשלמת
.המשימה והכרה פומבית בהצלחת הקבוצה

נראה כי הטכניקה מובנית ליצירת למידה שיתופית: חלוקת התלמידים לקבוצות, חלוקת כל
קבוצה לזוג, כל זוג דן בנושא הנלמד, חזרת הזוג לקבוצה תוך שיתוף כל חברי הקבוצה
.בנושא

בתהליכי הלמידה השיתופית ביפן עולים מספר מן המרכיבים שצוינו: המורים היפנים מטילים
את המשימות תוך הסברים מפורטים, מורי בית הספר מבקשים מקבוצות התלמידים לכתוב
על ציפיותיהם מן הלמידה, בכל עת שמוצגת מטלה חדשה. המורים היפנים דואגים שכל
קבוצת למידה תהיה מעורבת הן ברמות כישורי התלמידים והן מבחינה אתנית, גזעית
.ומינית

הבסיס הרעיוני של הלמידה השיתופית מקורו בשני תחומים: תחום הפסיכולוגיה ותחום
החינוך. הפסיכולוגיה החברתית עוסקת ביחסי הגומלין בין תלמידי הקבוצה ובין ההרכבים
הקבוצתיים בכיתה. החינוך ההומניסטי מעמיד את הילד במרכז תהליך הלמידה וטוען שיש
.לאפשר לילד לפתח את הפוטנציאל האישי שלו

שבה הודגשו ,Dewey רעיונות הלמידה השיתופית נובעים משני זרמים עיקריים: מתורתו של
על תיאורית המוטיבציה Lewin ההיבטים החברתיים - דמוקרטיים בלמידה, ומעבודתו של
(Deutsch -ו Lippitt :ממשיכיו)

.בתיאורית התחרותיות והשיתופיות נהוג להבחין בין שני מצבים: תחרותיות ושיתופיות
בין המעורבים. תלות זו (interdependence) בשני המצבים קיימים תנאים של תלות הדדית
שונה בשני המצבים, בהתאם למבנה המטרה הסופית. במצב תחרותי, מטרת היחיד מנוגדת
למטרות האחרים והצלחתו נמדדת בהישגים גבוהים משל האחרים. במצב שיתופי, הצלחת
היחיד תלויה ישירות בהצלחת האחרים. למידה יחידנית, לעומת זאת, מאופיינת ע"י תלות
.הדדית השווה לאפס כיוון שמטרתו והצלחתו של היחיד אינה תלויה בהצלחות האחרים

,את האבחנה בין שיתופיות ותחרותיות אפשר לחדד בעזרת מטאפורה: במצב של שיתופיות
מטרות היחידים קשורות זו בזו כך שכולם טובעים או שוחים יחד. במצב של תחרותיות, אם
.האחד שוחה, האחרים חייבים לטבוע


המתאים יותר (reward) "במונח "תגמול (goal) "כיום נהוג להחליף את המונח "מטרה
להקשר הלימודי בכיתה, שבה התגמול המקובל על הצלחה בלימודים הוא הציון. בהתאם
מגדירים החוקרים ג'ונסון וג'ונסון את השיתופיות כמצב שבו שני יחידים או יותר מתוגמלים
בהתאם להצלחתם כקבוצה. לעומת זאת בתחרותיות, אחד מבין שניים או יותר מתוגמל כיוון
שהצליח טוב יותר יחסית לאחרים. הם מבחינים גם במצב יחידני שבו מתוגמל היחיד לפי
ביצועיו בלי כל קשר לאחרים סביבו. גם בעבודתו של ויגוצקי (בשנות ה - 60) ניתן למצוא
התייחסות לצורך ביצירת אווירה לימודית כזו שתעורר התפתחות של תהליכים פנימיים אצל
הלומד, שיביאו אותו לרמה גבוהה של ידע. אווירה כזו ניתן לעודד באמצעות למידה שיתופית
.הקשורה למשימה פתוחה ומורכבת

שרן ושרן מציגים במאמרם כי כבר בשנות השבעים התפרסמו למעלה מעשרים ניסויים, אשר
בדקו השפעת הלמידה השיתופית על הישגים בלימודים בכיתה. נראה כי במרבית הניסויים
הייתה רמת ההישגים של התלמידים שלמדו בקבוצות גבוהה יותר בהשוואה לבני גילם
(שלמדו באותם המקצועות בהתאם להוראה פרונטלית. (שרן 1980

החוקר ג'ונסון ושותפיו פרסמו ניתוח של נתונים שהתקבלו ב 122 מחקרים אשר לדעת
המחברים בדקו את השפעת הלמידה השיתופית בקבוצות על הישגים בלימודים. נמצא כי
ישנו יתרון ברור ללמידה שיתופית על פני למידה פרטנית. התלמיד הממוצע בלמידה
שיתופית הגיע להישגים טובים מרמת ההישגים של התלמיד הממוצע, שלמד לפי שיטת
ההוראה הפרונטלית או האינדיבידואלית. כמו כן נמצא כי לא קיימים הבדלים בין המקצועות
השונים. אולם נמצא כי במשימות פשוטות אין יתרון ללמידה השיתופית בהשוואה ללמידה
.פרטנית ובנוסף למידה שיתופית הנה פורייה יותר באם לא קיימת תחרות בין הקבוצות
מחקר נוסף בדק את השלכת התחרות בלמידה שיתופית באמצעות טכנולוגיות והגיע
.(Fu-Yun, 2001) למסקנות דומות

למידה שיתופית באמצעות האינטרנט
התפרסותה וזמינותה של הטכנולוגיה והאינטרנט מזמנים אפשרויות חדשות ומרתקות
ללמידה שיתופית, אפשרויות שאינן מחייבות נוכחות פיזית של הלומדים בלמידה השיתופית
.במקום אחד

האינטרנט מהווה, מעבר למאגר ענק של מידע וידע, מקום מפגש גלובלי לגולשים מכל
מודרנית, קהילת הלומדים יכולה להשתמש באמצעים ( Agora ) "העולם, מעין "אגורה
הקיימים כיום באינטרנט לתקשורת ואינטראקציה בין הגולשים במערכות למידה היפר- מדיות
(Yang 2001) המאפשרות למידה קונסטרוקטיביסטית

?מהם אמצעים אלו


.פורומים, קבוצות דיון ולוחות הודעות        
.צ'טים        

.דיון על מסמכים שמועלים על האינטרנט        
.מערכות מסרים מיידיות        
עבודה באמצעות "כיתה וירטואלית" המאפשרת דיבור (אודיו) של כל תלמיד        
.(בנפרד עם קבלת רשות דיבור מהמנחה (שיכול להיות אחד מהתלמידים           
.פידבק כיתתי לשאלות שמוצגות ע"י המורה        
.צ'ט טקסטואלי המלווה את השיעור וכולל את כל התלמידים באופן חופשי        
.עבודה שיתופית על מצגת        
.(White Board) עבודה שיתופית על לוח ריק        
.עבודה שיתופית על אפליקציה        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:מקורות עליהן נשענו במאמר זה
.הרץ-לזרוביץ, ר. ופוקס, א. (1987), למידה שיתופית בכיתה , הוצאת אח, חיפה
.שרן, ש. והרץ- לזרוביץ, ר. (1978), שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר , שוקן, תל אביב
.שרן, ש. ושרן, י. (1977), הוראה בקבוצות קטנות , שוקן, תל אביב, עמ' 34-11